ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งปัญหาคอรัปชัน

นี่คือเสียงสะท้อนความทุกข์ของชาวบ้านที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จากผลกระทบที่ได้รับกรณีมีการดัดแปลงที่อยู่อาศัยในชุมชน ใช้เป็นที่ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อเก็บรังขาย ส่งผลกระทบทั้งกลิ่น และเสียงรบกวนต่อชาวบ้านในชุมชนปัญหานี้คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเพื่อขยายผลตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนของประชาชนหลายภาคส่วน โดยปัญหานี้มีหลายพื้นที่ทั้งที่ชุมชนในตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน และเขตเมืองซึ่งห่างจากจังหวัดตรังไม่เกิน 2 กิโลเมตร พบหลักฐานชัดเจนมีการดัดแปลงที่อยู่อาศัย ใช้เป็นที่เลี้ยงลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อเก็บรังขาย ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งปัญหาเสียงและกลิ่น

ความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหานี้ในชุมชนต่างๆ มีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และองค์กรตรวจสอบต่างๆ เช่นผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังชาวบ้านรอคอยภาครัฐแก้ไขปัญหานี้มานานร่วม 2 ปี แต่ยังไม่เป็นผลจึงยื่นถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม

ล่าสุด วันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนว่าได้แจ้งให้จังหวัดตรังและเทศบาลตำบลทุ่งยาว เร่งรัดออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อแก้ไขปัญหานี้ หลังจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหา และรับฟังข้อมูลจากชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่าย

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และอดีตผู้ว่า สตง. มีแนวทางแก้ ปัญหานี้อย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7