7HD ร้อนออนไลน์

สธ.แนะยึด 5 แนวทางเปิดห้างสรรพสินค้าและกิจการปลอดโควิด-19

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการและกิจกรรมระยะ 2 ซึ่งรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยว่า ขอให้ผู้ประกอบการทุกแห่งยึด 5 แนวปฏิบัติ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ดังนี้
1.ผู้ประกอบการ ต้องทำความสะอาดสถานที่ให้พร้อมก่อนวันเปิดทำการกิจการจริง โดยจะต้องทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบทั้งหมด เช่น พื้นและฝาผนัง,เครื่องปรับอากาศ ที่ต้องมีการทำความสะอาดและทดลองเปิดใช้งานร่วมกับการระบายอากาศ ซึ่งในกลุ่มของห้างสรรพสินค้าแม้จะมีการปิดทำการชั่วคราวค่อนข้างยาวนานแต่ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ ที่ยังต้องเปิดระบบเครืองปรับอากาศเพื่อหล่อเลี้ยงระบบจึงอาจไม่มีปัญหาในเรื่องของเชื้อรา รวมทั้งต้องตรวจสอบระบบถังพักน้ำ เนื่องจาก มีการพักน้ำนานปริมาณคลอลีนอาจลดลงซึ่งต้องปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมกับต้องมีระบบกำจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลและแยกขยะอย่างชัดเจน  โดยหลังเปิดกิจการแล้ว เจ้าของสถานที่หรือกิจการจะต้องเพิ่มรอบการทำความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัส ที่จะมีผู้ใช้จำนวนมาก เช่น  ลิฟท์,ราวบันได,ประตูเข้า-ออก,ห้องน้ำ ที่ต้องดำเนินการทำความสะอาดทุกชั่วโมง
2.ผู้ให้บริการ – ผู้รับบริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะจุดที่ต้องมีการพบปะผู้คนจำนวนมาก เช่น แคชเชียร์,พนักงานขาย ควรใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยคู่กับการสวมใส่เฟซชิลด์ (face shield) อีกทั้งยังต้องมีระบบคัดกรองไข้พนักงาน หากมีอาการไข้หรือป่วยจะต้องให้หยุดงาน ส่วนผู้มาใช้บริการหากมีอาการป่วยขอให้งดการออกจากบ้านและงดเข้าใช้พื้นที่ด้วยเช่นกัน
3.เจ้าของสถานที่หรือกิจการ ต้องจัดจุดล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ผู้มารับบริการทุกจุดอย่างเพียงพอ 
4.เจ้าของสถานที่หรือกิจการ ต้องกำหนดจุดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ชัดเจนและผู้มารับบริการขอให้ปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่โรค
5.เจ้าของสถานที่หรือกิจการ จะต้องมีมาตรการในการคุมปริมาณผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่ในสัดส่วนที่เหมาะสม หรือ จำกัดเวลาในการเข้าใช้บริการ หากมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ไทยสต๊อบโควิด(stopcovid.anamai.moph.go.th ) ของกรมอนามัย เพื่อขอรับบริการคำปรึกษารวมทั้งเจ้าของสถานที่หรือกิจการต่างๆ ยังต้องใช้มาตรการเสริมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น การจัดทำแอปพลิเคชันให้ผู้มาใช้บริการเช็กอิน เพื่อใช้ในการจำกัดจำนวนและติดตามตัวได้ หากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค หรือ หากไม่มีแอปพลิเคชันจะต้องมีระบบนัดหมาย หรือจดรายชื่อผู้เข้าใช้บริการ เหมือนกับกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 1 ที่ดำเนินการ

พญ.พรรณพิมล ยังกล่าวถึงการสวมหน้ากากอนามัยในการออกกำลังกาย กล่าวว่า ขอย้ำเตือนประชาชนว่า หน้ากากอนามัยยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ประชาชนควรสวมใส่เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ แต่ในช่วงออกกำลังกายและหากเป็นการออกกำลังลักษณะหนัก อาจสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ และต้องพิจารณาด้วยว่าบริเวณโดยรอบอยู่ห่างจากบุคคลอื่น ซึ่งเมื่อหยุดออกกำลังกายแล้วขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตามเดิม หากหน้ากากอนามัยเปียก ขอให้เปลี่ยนไปใช้อันที่แห้งเพื่อความปลอดภัยด้วย