ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ซึ่งได้นำงานวิจัยการเรียนรู้แบบ Active Learning มาปรับใช้ในห้องเรียนจนเกิดผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลไปสู่ครูในโรงเรียนเครือข่ายอีก 70 แห่ง และเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน จึงได้ทดลองปรับพื้นฐานการจัดการเรียนการสอน หากไม่สามารถเปิดการเรียนได้หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะจัดการเรียนรู้ทางไกลแบบ Active Learning ให้กับนักเรียนปลายทาง โดยมูลนิธิฯ ต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จแก่โรงเรียนเป้าหมายของมูลนิธิฯ ต่อไป และคำนึงถึงสภาพความพร้อมของผู้เรียนปลายทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารทางเดียวจากโรงเรียนต้นทางของมูลนิธิฯ ให้เป็น Active Learning เป็นเรื่องยากกว่าการจัดการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ดำเนินการในลักษณะสื่อสารสองทาง 

ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เน้นย้ำกับผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยกว่า 25 ปี ที่มูลนิธิฯ จัดการเรียนรู้ออกอากาศและสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงสาขา โดยคำนึงถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในบริบทพื้นที่จริง ปัจจุบัน ออกอากาศการเรียนการสอนในสาระวิชาหลักของชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นการบรรเทาภาระงานครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด