7HD ร้อนออนไลน์

หนี้ท่วมโควิด ยื่นศาลฟื้นฟูกิจการปรับโครงสร้างหนี้

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้บริษัทหลายแห่งไม่สามารถดำเนินกิจการได้จนต้องผิดนัดชำระหนี้กับคู่สัญญาหรือเจ้าหนี้ อาจทำให้บริษัทถูกฟ้องบังคับคดีทางแพ่งและคดีล้มละลายทั้งที่ธุรกิจยังมีช่องทางที่จะดำเนินการต่อไปได้ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะทําให้บริษัทที่ประสบปัญหามีเหตุอันสมควรและช่องทางเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่ไม่สามารถชําระหนี้ตามกําหนดได้ และมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท สามารถยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้มีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการได้

นางอรัญญา กล่าวอีกว่า การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่ใช่การล้มละลาย แต่เป็นการเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรักษามูลค่าขององค์กรธุรกิจไว้ โดยยังคงสภาพการจ้างงาน และธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ เมื่อศาลรับคําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการทําให้เกิดสภาวะพักชําระหนี้จะห้ามไม่ให้บรรดาเจ้าหนี้ฟ้องคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายต่อศาล และห้ามไม่ให้บังคับคดีแก่ทรัพย์ของผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลดีให้ผู้ประกอบการดําเนินการค้าตามปกติต่อไปได้ โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งตั้งผู้ทำแผน ทั้งนี้การฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้และลูกหนี้จะมีโอกาสร่วมกันเจรจาปรับโครงสร้างหนี้และทําแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเสนอที่ประชุมเจ้าหนี้ร่วมกันพิจารณาลงมติและใช้แผนฟื้นฟูกิจการนั้นในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของลูกหนี้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง