ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรจังหวัดปัตตานี ผ่าน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19"

ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านปิยา อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เข้ามาเรียนรู้และทำงานในฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักคิด "โคก หนอง นา โมเดล" ทั้งนี้ ได้จัดสรรที่ดิน 20 ไร่ ปรับสภาพพื้นที่ จัดทำ โคก หนอง นา และคลองไส้ไก่ เชื่อมต่อน้ำให้ถึงกัน สำหรับทำการเกษตร ปลูกพืชผัก และไม้ยืนต้น ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมปลูกพืชสมุนไพร ทำปศุสัตว์ และฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก 20 คน โดยหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ อาทิ สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการเกษตร เพื่อเสริมความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร โดยสมาชิก ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการฯ ทรงเล็งเห็นความเดือดร้อนของราษฎรในช่วงที่เกิดโรคระบาด ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และยังเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎรผ่านโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด