เช้าข่าว 7 สี

สธ.วาง 6 แนวทางในการเปิดภาคเรียน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิด 6 แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน เพราะนักเรียนมีเวลาอยู่ร่วมกันนาน 5-6 ชั่วโมง และเล่นกัน หากติดเชื้อกัน ก็จะเชื่อมโยงไปคนในถึงครอบครัวของนักเรียน

6 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การคัดกรองตรวจวัดไข้นักเรียนทุกวัน ให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย จัดพื้นที่สำหรับทำความสะอาดล้างมือ ออกแบบระยะห่างให้กับนักเรียน โดยอาจเป็นการจัดกลุ่มย่อยในการเรียน ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสในโรงเรียน เช่น สนามเด็กเล่นอย่างสม่ำเสมอทุกๆ วัน งดกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น กีฬาสี ซึ่ง 6 แนวทางปฏิบัตินี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำไปประสานขอความร่วมมือจากโรงเรียนทั่วประเทศให้ปฏิบัติ และเตรียมการสำหรับเปิดเทอม วันที่ 1 กรกฎาคมนี้