7HD ร้อนออนไลน์

ชลประทานโคราช เตือนน้ำในเขื่อนวิกฤตเหลือใช้เพียงร้อยละ 17

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครราชสีมา ว่าปริมาณน้ำฝนของจังหวัดฯ ปี 2561 ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ15 จนปลายปี 2562 น้ำฝนตกลงในพื้นที่จังหวัดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 30  ทำให้เขื่อนหลัก เช่น  ลำพระเพลิง ,น้ำมูลบน , น้ำลำแชะ รวมทั้ง 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดเหลือปริมาณน้ำเฉลี่ยร้อยละ 19 แต่ใช้น้ำได้จริงเพียงร้อยละ 17 โดยเฉพาะเขื่อนลำพระเพลิง ปริมาณน้ำเหลือต่ำที่สุดในจำนวน 4 เขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 8 ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง มี 9 แห่ง ไม่มีน้ำไว้ใช้ได้เลย ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จะต่ำกว่าร้อยละ 30

กรมชลประทานจึงแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะการปลูกข้าวต้องวางแผนการเพาะปลูกและใช้น้ำฝนทำการเกษตรเท่านั้น เนื่องจากเขื่อนต่างๆ ต้องเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักและต้องรับมือไม่ให้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ในช่วงฝนทิ้งช่วงพื้นที่เกษตรเขตชลประทานต้องใช้น้ำจากเขื่อนมาเสริมเพื่อให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกทดแทนช่วงที่ฝนหายจึงต้องมีน้ำสำรองไว้ส่งจ่ายได้ด้วย ทั้งนี้อยากวิงวอนประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า จะได้มีนำสำรองไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนของปีถัดไปและมีน้ำใช้อุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศน์ลำน้ำ ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ อย่างเพียงพอต่อไป 

สำหรับปริมาณน้ำ 4 เขื่อนนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด
1.เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว เหลือน้ำ 92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 29.41 เป็นน้ำใช้การได้เพียง 69 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 23.91
2.เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย เหลือน้ำ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 8.62 เป็นน้ำใช้การได้ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 8.19
3.เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี เหลือน้ำ 26ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 18.91 เป็นน้ำใช้การได้ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 14.67 
4.เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี เหลือน้ำ 39 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 14.40  เป็นน้ำใช้การได้ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 12.16 
ขณะที่ 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัด เหลือน้ำรวม 58 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 17.74 เป็นน้ำใช้การได้ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 34.34 ท่านั้น จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย