ห้องข่าวภาคเที่ยง

น้ำในบึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้น พร้อมใช้ทำการเกษตร จ.นครสวรรค์

เป็นสภาพปัจจุบันของบึงบอระเพ็ด ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำเพิ่ม ซึ่งเป็นความสำเร็จจากการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กรมประมง และผู้นำท้องถิ่น ที่ร่วมกันขุดลอกบึงและความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่สูบน้ำขึ้นมาทำนาปรังในฤดูกาลที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ผ่านวิกฤติมาได้ และยังทำให้เกษตรกร ชาวบ้าน ตลอดจนร้านค้า ได้พึ่งพาธรรมชาติหาเลี้ยงครอบครัวในช่วงการควบคุมโรคโควิด-19

ที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ระดับน้ำลดลงจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือเพียง 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีน้ำต้นทุนไหลเข้าเล็กน้อย แต่ชลประทานยังระบายน้ำให้เกษตรกรทำการเกษตรตามวงรอบ พร้อมขอให้ชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อน จนกว่าจะมีฝนตกและระดับน้ำในกว๊านเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบกับน้ำอุปโภค-บริโภค และเพื่อรักษาระบบนิเวศ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้ มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว เนื่องจากมีฝนตกเหนือเขื่อน

กรมชลประทาน ยังต้องชะลอการระบายน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ท้ายเขื่อนออกไปก่อน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวิกฤติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง