ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีงานทำ สร้างรายได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19

ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทาน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เข้ามาเรียนรู้และทำงานในฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักคิด "โคก หนอง นา โมเดล" โดยจัดสรรที่ดิน 25 ไร่ ปรับสภาพพื้นที่ จัดทำ โคก หนอง นา และคลองไส้ไก่ เชื่อมต่อน้ำให้ถึงกัน มีการจัดอบรมและฝึกอาชีพ 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เป็นเวลา 2 เดือน เมื่อมีผลผลิตแล้ว สมาชิก 50 คน ที่เข้ามาทำงานในโครงการฯ จะแจกจ่ายกันเอง และได้รับค่าแรงวันละ 300 บาท, ระยะที่ 2 เมื่อได้ผลผลิตแล้ว นำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน และระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน ทั้ง 3 ระยะ หมุนเวียนกันไป

นอกจากนี้ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดำเนินงาน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการฯ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการระยะที่ 1 คือ เตรียมพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการฯ บนเนื้อที่ 5 ไร่ พร้อมขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อ เพื่อใช้ทำการเกษตร ปลูกพืชผัก สมุนไพร และไม้ยืนต้น ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 20 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำดำ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด