ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลน ให้ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงสื่อและอุปกรณ์การเรียน สำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ

โรงเรียนล่องแพวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บริการจัดการศึกษาในเขตรอยต่อในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาสูงชัน ห่างจากที่ว่าอำเภอสบเมย 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง การเดินทางยากลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน สภาพถนนเป็นดินโคลน ถนนลื่น ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 700 คน และครู 48 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด