ข่าวดึก 7HD

รัฐบาล เตรียมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ผ่าน VDO Conference ได้ติดตามความคืบหน้า การฟื้นฟูป่าชายเลน ที่ได้น้อมนำพระราชดำริ ของรัชกาลที่ 9 มาดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จ จึงให้เร่งดำเนินการต่อเนื่อง พร้อมให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการทำปะการังเทียมโดยใช้ขาแท่นหลุมปิโตรเลียม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้จัดทำแผนงานและโครงการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นรูปธรรม ต่อไป พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเล อย่างรู้คุณค่า มีความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบ New Normal ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง