ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนิน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโครงการฯ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพื้นที่อำเภอเบตงมีประชาชนที่ได้รับการจ้างงาน รวม 20 ราย

สำหรับอำเภอเบตง ใช้พื้นที่ 7 ไร่ ของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ ในการดำเนินโครงการฯ ตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ หรือที่เรียกว่า "การปั้นโคก การสร้างหนอง และการทำนา" โดยพื้นที่โคก มีการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ผักสวนครัว สวนสมุนไพร เลี้ยงไก่ไข่ และผลิตปุ๋ย, พื้นที่หนอง เลี้ยงปลานิลในกระชัง และเลี้ยงปลาตามธรรมชาติ รวมถึงปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ, พื้นที่นา ปลูกข้าวนาดำ นาหว่าน และนาขั้นบันได เนื่องจากพื้นที่อำเภอเบตง เป็นภูเขาสูงชันจึงต้องใช้เครื่องจักรกลหนักในการปรับพื้นที่ประกอบกับมีฝนตกชุก ทำให้โครงการฯ ดำเนินงานไปแล้วประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างให้เกิดการจ้างงาน เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในยามเกิดวิกฤตจากโรคระบาด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด