7HD ร้อนออนไลน์

กรมอนามัย แนะจัดเด็กกลุ่มเล็กแยกของเล่น-ของใช้ สกัดโควิด-19 ในเนิร์สเซอรี

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ เนิร์สเซอรี ที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งว่า ขณะนี้ได้เร่งทำความเข้าใจแนวปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศรวมกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศในการดูแลเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดไปถึง 6 ขวบ ที่จะต้องมีความระมัดระวังในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เข้มข้นและขณะนี้ยังได้เร่งผลิตสื่อเพื่อเป็นคู่มือให้กับครูในการดูแลเด็กตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียน,การอยู่ในห้องเรียนและโรงเรียนไปจนถึงพ่อแม่ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน

โดยแนวทางเบื้องต้น สำหรับโรงเรียนและครู  เช่น มีการจุดรับ-ส่ง บุตรหลาน โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในพื้นที่ , มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร , มีระบบเปลี่ยนเสื้อผ้าของเด็กหลังจากรับมาจากผู้ปกครอง , มีการตั้งจุดคัดกรองไข้ และโดยเฉพาะ มีระบบแยกสิ่งของเครื่องใช้รายบุคคลของเด็กและรายกลุ่มโดยต้องจัดเด็กออกเป็นกลุ่มเล็กเฉลี่ย 5- 6 คนโดยให้ปฏิบัติกิจกรรมและใช้ชีวิตร่วมกันตลอดทั้งวันไม่ปะปันกับกลุ่มอื่นๆ รวมทั้ง ต้องมีระบบทำความสะอาดหลังจากเด็กเข้าใช้พื้นที่และสิ่งของ ตลอดจนการสังเกตอาการเด็กหากพบว่า ต้องสงสัยป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนำส่งแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที

ส่วนแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง จะต้องมีการสื่อสารกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อบุตรหลานป่วย จะต้องไม่นำเด็กมายังสถานพัฒนาเด็กฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันตรวจสอบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดจากโรคระบาดได้โดยสามารถร่วมกันประเมินผ่านระบบไทยสต็อบโควิด ของกรมอนามัย  หากสถานที่ใดย่อหย่อนต่อมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จะสามารถเข้าดำเนินการตักเตือนและสั่งให้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที