ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีงานทำ สร้างรายได้

ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการฯ ด้วยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ถูกเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ ซึ่งโครงการฯ นี้ ทำให้ราษฎรมีรายได้ มีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการบนพื้นที่ 7 ไร่ แบ่งพื้นที่ 2 โซน ได้แก่ พื้นที่นา พื้นที่โคก และหนอง ขณะนี้ก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 เริ่มปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกหญ้าแฝก พร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ และขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ทั้ง 2 โซน นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงและปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก เนื่องจากพื้นที่เป็นดินเหนียว ปัจจุบัน มีการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จำนวน 35 คน ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท

ส่วนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 โดยมีการขุดบ่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ จำนวน 3 บ่อ ขุดคลองไส้ไก่ เชื่อมระหว่างบ่อน้ำ รวมถึงการปรับพื้นที่เพื่อทำแปลงเกษตร แปลงนา และพัฒนาพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมโครงการฯ 33 คน

การพระราชทานโครงการฯ ช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อน เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎรผ่านโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด