ข่าวภาคค่ำ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน

โดยเห็นชอบตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ที่ให้ขยายการบังคับใช้ถึง 30 มิถุนายน ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลเพื่อให้การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 เป็นเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับการเข้าสู่การผ่อนปรนมาตรการ หรือคลายล็อกระยะที่ 3 ที่จะมีการพิจารณากลุ่มกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการคลายล็อก 1 มิถุนายนนี้

สอดคล้องกับโฆษก ศบค. ที่อธิบายว่า โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ แพร่ระบาดผ่านคน ไม่สามารถจัดการได้ด้วยกฎหมายฉบับเดียว ต้องรวมกฎหมาย 40 ฉบับ และรวบอำนาจผ่านกลไกรัฐแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบูรณาการการทำงาน ควบคุมโรคเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นเอกภาพ ซึ่งเมื่อทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งเข้มข้น ก็จะชนะโควิด-19 ได้

ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชน 5 ภูมิภาค ได้ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเกินความจำเป็นแล้ว หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว อีกทั้งสามารถใช้กฎหมายปกติควบคุมดูแลได้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของประชาชน

ครม.เคาะจ่ายเยียวยาเด็ก คนชรา พิการ คนละ 1,000 บาท 3 เดือน
คณะรัฐมนตรี ทุ่มงบฯ 39,000 ล้านบาท เยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีทั้งเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ ที่ครอบครัวยากจน 1.4 ล้านคน ผู้สูงอายุ 9.6 ล้านคน และผู้พิการ 2 ล้านคน รวม 13 ล้านคน คนละ 1,000 บาท รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม