เช้าข่าว 7 สี

Green Report : กติกาชุมชนทำลายป่าต้องปลูกเพิ่ม 10 เท่า

เปิดป่าวันแรกของปี ชาวบ้านป่าชุมชนบ้านร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รวมกลุ่มกันนำกล้าไม้ พร้อมอุปกรณ์ขุด เดินเข้าป่าไปปลูกป่าเสริม เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ยังมีช่องว่าง แทนการเข้ามาหาของป่า หลังจากปิดป่าเพื่อควบคุมไฟป่าจนเป็น 0

ชาวบ้าน ยังนำเมล็ดพันธุ์พืชผักผลไม้ ที่กินและเพาะไว้นำมาปลูกในป่าชุมชนแห่งนี้ด้วย และที่นี่เป็นแปลงผักหวาน ที่เพาะเมล็ดแล้ว เตรียมลงปลูกในฤดูฝนนี้

พื้นที่ป่าชุมชน 7,600 กว่าไร่ เดิมทีเป็นบ่อขยะร้างเก่า ที่ยังพบเห็นซากของขวดและขยะอยู่ แต่ชาวบ้านได้เข้ามาฟื้นฟูมีทั้งน้ำและป่าไม้ จนประกาศเป็นป่าชุมชนบ้านร่องเคาะได้สำเร็จ และมีรางวัลการันตีมากมาย ทั้งด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าระดับประเทศ

นายอดิเรก สวยสด ผู้ใหญ่บ้านร่องเคาะ ในฐานะประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอวังเหนือ เล่าว่า หลังจากสร้างการรับรู้ ดึงชาวบ้าน หน่วยงานรัฐ เข้าทำงานด้านการอนุรักษ์ร่วมกัน ทำให้ปัจจุบันชาวบ้าน เห็นประโยชน์และความสำคัญของการสร้างป่าเป็นอย่างมาก และได้สร้างกฎกติการ่วมกัน ในแนวคิด 5 ช. คือ แช่ง ช่วย ชวน ใช้ร่วมกัน และเชื่อศรัทธา จนทำให้การบุกรุกเผาทำลายป่าลดน้อยลง 

สำคัญคือ ความเชื่อความศรัทธา ที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้เข้มแข็ง ทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สำหรับไม้ใหญ่ ชาวบ้านย้ำว่า ไม่ต้องห่วง ได้จัดชุดลาดตระเวน และเฝ้ายามประจำจุด เพื่อดูแลอย่างเข้มงวดสม่ำเสมอ

นอกจากความเข้มแข็งของชุมชนแล้ว กฏกติกาเหล็กชาวบ้านตั้งรวมกันต้องรับโทษ 10 เท่า หากทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care