7HD ร้อนออนไลน์

พบ 19 อปท.จัดซื้อชุดป้องกันโควิดแพงผิดปกติ 16 รูปแบบ

พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เปิดเผยผลการสุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 52 แห่ง ใน 30 จังหวัด ว่า ตรวจสอบพบความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมรวมเป็น 19 แห่ง ซึ่งได้ส่งผลการตรวจสอบให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปแล้ว  3 แห่ง และยกเลิกการจัดซื้อแล้ว 5 แห่ง

ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติ 16 รูปแบบ ดังนี้ 1 ราคาจัดซื้อสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของพัสดุในสถานการณ์ขณะนั้น, 2 ไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคาให้ตรวจสอบ, 3 ร้านคู่เทียบยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง,4 นำพัสดุชิ้นใหม่มาสับเปลี่ยนกับที่ได้ตรวจรับไปแล้ว, 5 ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ผ่านการต่อรองแล้วและไปจัดซื้อใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิม, 6 ผู้รับจ้างและคู่เทียบไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง,7 จัดซื้อกับผู้ประกอบการต่างท้องที่ ทั้งที่ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการในท้องที่, 8 จัดซื้อเกินวงเงินที่มีอำนาจอนุมัติ, 9 จัดซื้อในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น,10 มีชื่อร้านคู่เทียบเพื่อสืบราคาแต่ไม่มีราคาในการนำเสนอ,

11 คู่สัญญาและร้านคู่เทียบมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน,12 เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดหาสินค้าเอง โดยจ่ายเงินให้กับบริษัทหรือร้านค้าเพื่อขอนำชื่อมาเป็นคู่สัญญาแทนตน,13 คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ทำการตรวจรับจริง แต่มีเจ้าหน้าที่นำเอกสารการตรวจรับมาให้ลงลายมือชื่อ, 14 มีการซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางจัดหาสินค้า ทั้งที่หน่วยงานดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าประเภทที่มีการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการสืบราคา, 15 ผู้บริหารท้องถิ่นมีการจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีตนเอง, และ 16 อปท. จำนวน 5 แห่ง ยกเลิกการจัดซื้อเมื่อถูกหน่วยงานของรัฐตรวจสอบ