ข่าวในพระราชสำนัก

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ดำเนินงานสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ดำเนินงานสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีงานทำ สร้างรายได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนรายได้ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดำเนินการในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง 30 แห่ง ทั่วประเทศ โดยที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 50 คน ดำเนินการปรับพื้นที่ นำร่องปลูกพืชผักสวนครัว พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน แบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซน A เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่, โซน B เน้นการปลูกพืชในคันนา ได้แก่ พืชผักสวนครัว ส่วนบนโคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และไม้ยืนต้น, โซน C มีลักษณะเป็นดินทราย เหมาะสำหรับปลูกถั่วลิสง พืชคลุมดิน และพืชกินหัว, โซน D เป็นสระน้ำธรรมชาติ ขนาด 5 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง และโซน E เป็นสระน้ำ ด้านหลังสระเป็นโคกสูง เมื่อฝนตกน้ำจะไหลลงสระ นอกจากนี้ พื้นที่รอบ ๆ จะปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ขณะนี้ โซน A ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ส่วนโซน B-E อยู่ในขั้นตอนการขุดลอกแปลง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ต่อไป

ส่วนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 บนพื้นที่ 12 ไร่ 3 งาน มีการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคฯ 20 คน โดยทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่โคก 6 ไร่, พื้นที่หนอง 5 ไร่ 3 งาน และพื้นที่นา 1 ไร่ ปัจจุบัน ได้ปรับแต่งพื้นที่แล้วเสร็จ อยู่ในช่วงงานกสิกรรม มีการปลูกพืช 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นสูงสุด เป็นไม้ยืนต้น อาทิ ไม้พะยอม ไม้สัก ชั้นระดับกลางเป็นไม้ผล ชั้นระดับต่ำ ปลูกข้าวโพด พริกขี้หนู ชั้นระดับผิวดิน ปลูกฟักทอง ตะไคร้ และระดับชั้นใต้ดิน ปลูกข่า และขมิ้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ หากสมัครใจก็สามารถทำงานต่อได้ แต่หากต้องการออกและไปปรับพื้นที่ของตนเองในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามให้คำแนะนำและความรู้ การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในยามที่ประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากในสถานการณ์วิกฤต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด