เกาะกระแสออนไลน์

เช็กเงินอุดหนุนบุตร! ตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปรับสถานะผู้ลงทะเบียนใหม่แล้ว

แนะช่องทางตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสอบถานะสิทธิได้ปรับสถานะผู้ลงทะเบียนใหม่แล้ว

แฟนเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้เปิดเผยช่องทางตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยระบบได้ปรับสถานะของผู้ลงทะเบียนให้ใหม่ ข้อมูลมีดังนี้

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ : http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do หรือสแกน QR Code (ตามภาพด้านล่างนี้) เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

หากท่านมีข้อมูลที่ต้องการแก้ไข โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ส่วนภูมิภาค ต้องติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่ท่านได้ลงทะเบียน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ขั้นตอนการตรวจสอบ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.รหัสยืนยันรูปภาพ
4.จากนั้นกดค้นหา


ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน

- เด็กที่รับสิทธิรายเดือนในปีงบประมาณ 2559 - 2561 ได้รับเงินต่อเนื่อง จนมีอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
- เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน ต้องมาลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะได้รับสิทธินับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนมีอายุครบ 6 ปี
- เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และได้มายื่น ขอรับสิทธิภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสิทธิได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนมีอายุ ครบ 6 ปี
- แต่หากไม่มาลงทะเบียนภายในกําหนด ให้ได้รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี
- เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ ยื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรสามารถลงทะเบียนได้ตามสถานที่ดังนี้

• กรุงเทพมหานคร ณ สํานักงานเขต
• เมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
• ส่วนภูมิภาค ณ ที่ทําการองค์การบริหาร ส่วนตําบล หรือเทศบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

•สํานักงานเขตในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล
•สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด
•กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2651 6534, 0 2651 6902,0 2651 6920
•ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
•www.dcy.go.th หรือ csg.dcy.go.th

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด , เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง