7HD ร้อนออนไลน์

กองทัพบก แนะชายไทยวัยเกณฑ์ทหารไปแก้ สด.35 ก่อนเข้าสู่ระบบคัดเลือก

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นเหตุผลให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก จึงต้องประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการจากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่าง 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 และการตรวจเลือกปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยปรับกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และวิถีปฏิบัติใหม่รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่น การเพิ่มช่วงระยะเวลาในกระบวนการตรวจเลือกมากขึ้น โดยใช้เวลาถึง 67 วัน จากเดิมใช้เวลาตรวจเลือก 12 วัน , จำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือก เพื่อลดความแออัด และจัดแบ่งผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกออกเป็น 3 กลุ่ม  แยกช่วงวันที่ของแต่ละกลุ่มต้องเข้ารับการตรวจเลือก ได้แก่ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหาร,ผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการจับสลากใบดำ/แดง,ผู้ที่ขอใช้สิทธิ์ผ่อนผัน โดยทั้ง 3 กลุ่ม จะถูกจัดลำดับแบ่ง วัน เวลาและสถานที่ ให้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะกลุ่มเรียงตามลำดับต่อกันไป

ทั้งนี้ ขอให้ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือ เกิด พ.ศ.2542 กับผู้ที่มีอายุ 22 - 29 ปี หรือเกิดใน พ.ศ.2534-2541 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญในปีนี้ที่ทหารกองเกิน หรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือ การไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ใหม่ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง วันที่  22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร พร้อมให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหารในกลุ่มใดจาก 3 กลุ่มข้างต้น

สำหรับกำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2563 ขอแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกฯ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
29 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2563 การรับสมัคร หรือ ร้องขอ เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และจะทำการตรวจเลือก/คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด
26 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขต/อำเภอ  ผู้ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่ โดยจะดำเนินการไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

อย่างไรก็ตาม กองทัพบก ขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ได้รับทราบถึงกำหนดการสำคัญและขอให้ได้เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการตกลงใจว่าจะเข้ารับการตรวจเลือกในกลุ่มบุคคลประเภทใด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการนัดหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการตรวจเลือก และสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กองการสัสดี, เว็บไซต์ sassadee.rta.mi.th หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0-2223-3259