ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : คูหาห้องเรียนรับชีวิตแบบ New normal

ก่อนเปิดภาคเรียน ในช่วงภาวะการระบาดโรคโควิด-19 บุคลากรโรงเรียนสามโคก ช่วยกันดัดแปลง คูหาเลือกตั้งกระดาษ ที่ถูกใช้งานมานาน 9 ปี จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มาใช้ป้องกันการแพร่เชื้อ เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนกว่า 4500 คน ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ฉากป้องกันไวรัส หรือ SK Protection barrier ถูกดัดแปลงใส่แผ่นใส ให้นักเรียนได้มองเห็นกระดาน และสนทนากับครู อาจารย์ ในห้องเรียน เป็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดรับการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่

เพื่อให้พื้นที่โรงเรียนปลอดภัยจากโรค ได้ทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อ ควบคู่กับการสวมหน้ากากป้องกัน วัดอุณหภูมิร่างกาย และลดจำนวนโต๊ะในห้องเรียนไม่เกิน 20 โต๊ะ รักษาระยะห่าง อีกทั้งใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับติดตามการบ้านระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วย

นอกจากประหยัดงบประมาณของราชการ และยังสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ถือเป็นต้นแบบของการปรับตัวสู่การดำเนินชีวิตแบบ New normal ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี