ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดผลทดสอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ตกมาตรฐาน 2 ใน 3

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มเก็บตัวอย่างจากร้านค้าทั่วไป ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออนไลน์ จำนวน 39 ตัวอย่าง ไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เน้นการตรวจความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ว่าได้มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือไม่ ถ้าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70 % โดยปริมาตร จัดเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ผลทดสอบพบว่า มีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70 % ขึ้นไป จำนวน 13 ตัวอย่าง จาก 39 ตัวอย่าง ก็คือ 1 ใน 3 เท่านั้นที่ผ่าน ส่วนที่เหลือตกมาตรฐาน 67 %

นอกจากนี้ยังพบ 1 ตัวอย่าง มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดห้ามใช้ในการผลิตเครื่องสำอางอีกด้วย เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่ง ที่ฉีดมือไปแล้ว จะทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง หากสูดดมเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาท รวมถึงระบบทางเดินหายใจ

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรวรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ กล่าวว่าในการทดสอบเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์และชนิดของแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ที่ทางแลปใช้เป็นการนำเทคนิค gas chromatography มาวิเคราะห์ตัวอย่าง เป็นเทคนิคหลักในอุตสาหกรรมยาที่ใช้ ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ พบว่าบางยี่ห้อฉลากระบุว่ามีแอลกอฮอล์ 75% แต่วิเคราะห์ผลได้ 70% ซึ่งถึงแม้จะผ่านตามประกาศกระทรวงฯ แต่ก็ถือว่ามีปัญหาการปลอมแปลงฉลาก

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จะส่งข้อมูลผลทดสอบครั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เอาผิด ผู้ผลิต นำเข้า และผู้ขายเจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทที่ใช้เมทิลแอลกอฮอล์มาทำสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วย