ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.02 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทอดพระเนตรนิทรรศการผู้ป่วยยากไร้ ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ให้การรักษาจนหายเป็นปกติ

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ปี 2562, รายงานการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2562, การรับรองรายงานการประชุมใหญ่มูลนิธิฯ ประจำปี 2562 รวมทั้งขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูป "หัวใจบนปีกผีเสื้อ Wing of Heart" เพื่อจัดทำสินค้าที่ระลึก นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ

เวลา 14.08 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 337 เพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ตามระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย การดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาดไทย การดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย และการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้รายงานการดำเนินการ และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swab Unit" ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ให้กับโรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ ตามหลักมนุษยธรรมของหลักกาชาดสากล นอกจากนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ยังได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลิน ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ล้านชิ้น มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วประเทศ และยังได้มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้เดือดร้อน โดยแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด