7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : 6 มาตรการป้องกันโควิด-19 รับเปิดเทอม

กรมอนามัย แนะ 6 แนวปฏิบัติเตรียมพร้อมเปิดเรียน จับมือร่วม ศธ. ทำไกด์ไลน์ให้โรงเรียนปฏบัติการป้องกันเชื้อโควิด-19 ขณะที่ จากสถิติเผยเด็กติดเชื้อส่วนใหญ่อาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ ติดตามจาก ณัฐชนน Love เลย

แม้ว่าภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศจะดีขึ้นตามลำดับ จนรัฐบาลเริ่มทยอยปลดล็อกและผ่อนคลายกิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา แต่กลุ่มกิจการหรือกรรมที่มีความเสียงสูง หรือกลุ่มสีแดงต้องมีมาตรการป้องกันดูแลเป็นพิเศษ 1 ในนั้นก็คือ โรงเรียน ที่เตรียมเปิดภาครียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เตรียมมาตราการล่วงหน้ารองรับเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะการเตรียมเรื่องความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการดูแลเด็ก

จากสถิติการระบาดในประเทศไทย พบว่า กลุ่มเด็ก 10-19 ปี มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 3.81 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ เมื่อมาโรงเรียนใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดร่วมกัน 5-7 ชั่วโมงต่อวัน นานกว่าการเดินในห้างสรรพสินค้า จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อในกลุ่มเพื่อน และเมื่อเด็กกลับบ้านจะอยู่ใกล้ชิดและแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวได้ มาตรการดังกล่าวจึงมีจำเป็นต้องบังคับใช้

6 แนวทางที่โรงเรียนต้องดำเนินการ คือ

1. ต้องมีการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ หากมีความเสี่ยง หรือเด็กมีอาการไข้ ไม่สบาย ต้องหยุดเรียนทันที

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน

3. จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ 

4. เว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน 

5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน จัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัส 

6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก   

อย่างไรก็ตาม การเปิดเรียนจะต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค ย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และโรงเรียนต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ทำงานร่วมกับหน่วยงานอนามัยโรงเรียนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเพื่อการควบคุมโรค