สนามข่าว 7 สี

บิ๊กป้อม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.เลย พร้อมเปิดบ่อบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมเปิดโครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน โดยตรวจเยี่ยมโครงการเจาะบ่อบาดาลเสริมให้กับแหล่งน้ำดิบ 4 พื้นที่ เพื่อใช้เป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชน ก่อนเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาล และส่งมอบบ่อบาดาล พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ให้กับชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ห่วงใยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้ง และโรคโควิด-19 จึงเร่งทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นการเร่งด่วน และเตรียมน้ำต้นทุนทั้งบนดินและใต้ดินให้พร้อมรองรับการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยให้นำโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 16 แห่ง ที่เป็นนวัตกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลเป็นต้นแบบขยายผลในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำกับพื้นที่อื่น ๆ ควบคู่กับจัดเก็บกักน้ำผิวดินในฤดูฝนอย่างจริงจัง เพื่อบริหารจัดการและกระจายน้ำครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอตลอดปี ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยเป็นการทำงานร่วมกันของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น