7HD ร้อนออนไลน์

ราชกิจจาประกาศหนี้สินไทย6ล้านล้านบาท

วันนี้ (12 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/12/15ราชกิจจา1.JPG
แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/12/15S_1392767.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/12/15S_1392769.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง