ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปติดตามการดำเนินงานสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่่งเป็นพื้นที่ปลูกเงาะสำคัญทางภาคเหนือ มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน 222 ครัวเรือน เป็นชาวปกาเกอะญอและคนเมือง มีการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน การเปรียบเทียบสายพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะกับสภาพที่สูง และรวบรวมสายพันธุ์กาแฟ 162 สายพันธุ์ ปลูกภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ผสมผสานกับพืชอื่น โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยปีละ 67,000 บาทต่อคน ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างจิตสำนึกดูแลรักษาป่าต้นน้ำ และร่วมกับหน่วยงานภายนอก พัฒนาศักยภาพชุมชนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยองคมนตรี เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ เข้าใจในแนวทางทำงานของโครงการหลวงตามพระราชประสงค์ขององค์นายกกิติมศักดิ์ทั้ง 2 พระองค์ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเหมาะสม ส่วนกิจกรรมทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม ไพร มะแขว่น ซึ่งมีมูลค่าต่ำในช่วงที่ผลผลิตมาก โครงการหลวงจึงนำไปกลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหย พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและสุคนธ์บำบัดจากตะไคร้หอม, เจลอาบน้ำและสบู่ก้อนจากมะแขว่น ในปี 2563 มีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร เพิ่มขึ้น 12 ราย

และที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อำเภอแม่วาง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เดิมเป็นที่อยู่ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีการบุกรุกป่าทำไร่เลื่อนลอย และปลูกฝิ่น โครงการหลวงจึงเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพและปัจจัยพื้นฐาน ต่อมาในปี 2527 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีประชากรในความรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน 756 ครัวเรือน เป็นชาวปกาเกอะญอ และคนเมือง โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ และปศุสัตว์ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งระบบ GAP และระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ปลูก 317 ไร่ 238 โรงเรือน ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบผลผลิตให้โครงการหลวง มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ผลผลิตหลัก อาทิ ผักกาดฮ่องเต้ คะน้าฮ่องกง มะระหยก เสาวรสพันธุ์ไทนุง บัควีท และกาแฟอาราบิกา นอกจากนี้ชุมชนบ้านห้วยข้าวลีบ ยังได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด