7HD ร้อนออนไลน์

มท.สั่งทุกจังหวัดจัดระเบียบท่องเที่ยวลดความแออัด พร้อมรับผ่อนปรนระยะ 4

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวตามความเหมาะสมกับพื้นที่ แบ่งเป็น
  • สำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่กับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของกระทรวงสาธารณสุข
  • จัดระเบียบและแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวให้มีความชัดเจน เช่น พื้นที่ร้านค้า สถานประกอบการ พื้นที่สำหรับพักผ่อน พื้นที่จัดกิจกรรม พื้นที่จอดรถ หรือพื้นที่อื่นๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม กำหนดมาตรการควบคุมจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ย ป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยถือหลักหลีกเลี่ยงติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
  • อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการระบบการจราจร รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดความแออัดของพื้นที่
  • กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทั้งการรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ กำหนดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งกำจัดขยะในพื้นที่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว
  • รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของแอปพลิเคชันในการสอบสวนโรคย้อนหลังได้