7HD ร้อนออนไลน์

ร้านอาหาร-ผลไม้รถเข็น อย่าเป็นจุดอ่อนแพร่เชื้อ

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร การล้างมือและดูแลมือให้สะอาดเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่ผ่านการสัมผัสมือโดยตรง ควรมีการสวมถุงมือทุกครั้งหรือใช้อุปกรณ์หยิบจับที่สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มากับมือ และถุงมือที่ใช้ต้องมีสภาพดี ไม่สกปรก ไม่ฉีกขาด ห้ามใช้ถุงมือที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล หรือใส่ถุงมือไปทำกิจกรรมอื่นที่ไม่สะอาดเพราะอาจจะปนเปื้อนและเป็นแหล่งนำเชื้อโรคและสิ่งสกปรกมาสู่อาหารได้ กรณีที่ร้านอาหารบางร้านอาจมีคนทำอาหาร คนเสิร์ฟ และคนคิดเงินเป็นคนเดียวกัน รวมถึงร้านขายผลไม้รถเข็น การสวมถุงมือเพื่อหยิบอาหารสดหรือเนื้อสัตว์ดิบแล้วมาหยิบอาหารที่สุกแล้ว รวมถึงรับ-ทอนเงินจากลูกค้าโดยไม่มีเปลี่ยนหรือถอดถุงมือออกก่อน ถุงมือจึงไม่ได้ช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อโรค  เพราะเชื้อโรคอาจมาจากเนื้อสัตว์ดิบ ไข่ดิบ รวมถึงเงินสดทั้งธนบัตรและเหรียญ เพื่อความปลอดภัย จึงต้องดูแลล้างมือให้สะอาด ไม่ควรใช้มือหยิบจับอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วหรืออาหารที่พร้อมรับประทาน ควรใช้อุปกรณ์หยิบจับแทนการสวมถุงมือ

สำหรับข้อแนะนำการเลือกใช้ถุงมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร ได้แก่ 1 ใช้ถุงมือสำหรับอาหารโดยเฉพาะ (Food Grade) ,2 เลือกใช้ถุงมือ 1 คู่กับอาหารประเภทเดียวกันเท่านั้น ไม่ใช้ปะปนกัน เช่น อาหารดิบ อาหารปรุงสุกด้วยความร้อนแล้ว อาหารพร้อมปรุง อาหารกึ่งสำเร็จรูป หรืออาหารสำเร็จรูป, 3 ห้ามใช้ถุงมือที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล เพราะอาจจะปนเปื้อนและเป็นแหล่งนำเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆ มาสู่อาหารได้, 4 หากต้องไปสัมผัสกับอาหารประเภทอื่น หรือต้องหยิบจับสิ่งของอื่น เช่น เงิน ควรถอดถุงมือออกก่อนทุกครั้ง, และ 5 ควรเปลี่ยนถุงมือทุกวัน ไม่ควรใช้ซ้ำเพราะอาจทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้ หากถุงมือเปื้อนมากควรรีบเปลี่ยนทันที