ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นวัตกรรมไทย ตอนที่ 1

ด้วยคุณสมบัติของเสาไฟฟ้าที่สามารถโน้มลงมาได้ สะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่และแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ฐานรากแบบสกรูติดตั้งสะดวกทั้งถนนสายรองและซอยแคบเข้าถึงยาก ทำให้โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ของเอกชนรายนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย

สินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทย คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่า มาจากการวิจัยหรือการพัฒนา การจัดซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนนวัตกรรม จึงเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาไทย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและกระตุ้นให้หันมาผลิตสินค้านวัตกรรมเพิ่มมูลค่า แต่ทว่ามีข้อสังเกต บริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมเดือนพฤษภาคม 2562 หลังจากนั้นก็มีตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียว ตั้งแต่ปี 2562 มีหน่วยงานภาครัฐจัดซื้อทั้งสิ้น 33 สัญญา วงเงินกว่า 795 ล้านบาท เช่น อบจ.ชัยนาท จัดซื้อมา 3 สัญญา รวม 1,427 ต้น วงเงินกว่า 99.8 ล้านบาท คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ขยายผลสัปดาห์ที่แล้ว สอบถามนายก อบจ.ชัยนาท มอบหมายผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง เนื่องจากให้ข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบทั้ง ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.แล้ว

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 กันยายน 2558 มอบหมายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสำนักงบประมาณ ตรวจสอบราคา พร้อมทั้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีหนังสือแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่ง สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าและบริการได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อดีตผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7