ห้องข่าวภาคเที่ยง

เตือน เสพกัญชา-ใบกระท่อม เสี่ยงป่วยโควิด-19 รุนแรง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ได้ทำการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในช่วงการระบาดโรค covid-19 โดยพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,825 คน พบการใช้ กัญชา ใบกระท่อม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ยาเสพติด ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง  หรือบางรายไม่ใช้เลย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อน ประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่ให้กักตัวอยู่บ้าน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่กวดขัน การซื้อขายยามวิกาลทำได้ยากเพราะว่าติดเคอร์ฟิว ในช่วงก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนยังน่าเป็นห่วงเพราะเด็กอายุ 12 -19 ปี ที่มีการใช้ยาเสพติดถึงร้อยละ 3.72 ในปี 2562 และครึ่งหนึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสารเสพติดที่ใช้เพิ่มคือ กัญชา พืชกระท่อม และเฮโรอีน และยังพบการใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิด อย่างต่อเนื่อง

โดยพบว่านักเรียนนักศึกษา เข้าถึงยาเสพติดประเภทกัญชาและกระท่อมได้ง่าย มีการนำกระท่อมไปดัดแปลงเป็นสารเสพติด  4 x 100  เรื่องนี้ แพทย์หญิงรัศมน กัลยาศิริ ผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด กล่าวว่าการใช้สารเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท เสพและสูดควันเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อปอดโดยตรง หากติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการแย่ลงกว่าคนทั่วไป