7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวอำเภอปะคำ ร้องตรวจสอบงบประมาณไทยเข้มแข็ง จ.บุรีรัมย์

ชาวบ้านอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เรียกร้องให้มีการตรวจสอบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หลังพบความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง

ตัวแทนชาวบ้าน บ้านเนินสะอาด ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาที่ว่าการอำเภอปะคำ ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายอำเภอ ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือโครงการไทยเข้มแข็ง จำนวน 200,000 บาท หลังมีการโอนงบประมาณเข้ากองทุนหมู่บ้านแล้ว พบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางคน ทำการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินโดยพลการ ไม่มีการแจ้งให้คณะกรรมการคนอื่น ๆ รวมถึงชาวบ้านได้รับทราบรายละเอียด

โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกองทุนฯ กับชาวบ้าน เพื่อพิจารณาว่าจะนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้อย่างไร ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะนำมาใช้ในโครงการเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้วยการวางระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลไปยังบ้านเรือนของชาวบ้าน เพราะในหมู่บ้านยังมีปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ

แต่หลังจากนั้น พบว่ามีคณะกรรมการบางคนได้เปลี่ยนการใช้งบประมาณโดยพลการ โดยนำไปใช้ในโครงการธุรกิจบริการ นำเงินไปซื้อเต็นท์ เก้าอี้ ถ้วยชาม สำหรับให้ชาวบ้านหรือชุมชนอื่น ๆ เช่า เพื่อจัดงานต่าง ๆ จึงอยากให้ทางอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ก็อยากให้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนให้ถูกต้องต่อไป