ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 15.10 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิมเทียนพรรษาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง และพุทธเจดีย์สถานสำคัญ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 สำหรับกรุงเทพมหานคร มีเทียนหล่อใหญ่ 24 ต้น เล็ก 2 ต้น กระจุบยอดเทียนสลัก 34 ต้น และสำหรับจังหวัดต่าง ๆ มีเทียนหล่อใหญ่ 12 ต้น กระจุบยอดเทียนสลัก 17 ต้น

ต่อจากนั้นเสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัฏนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 17.26 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 27 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาลปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง, การเสนอรายชื่อผู้ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โดยปีนี้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้พัฒนาจัดตั้งศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ เพื่อเน้นการให้ความรู้ บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของบุคลากรทางสุขภาพและบุคคลทั่วไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด