เช้าข่าว 7 สี

Green Report : คนต้นแบบจัดการน้ำ จ.สุพรรณบุรี

คุณเกษมชัย แสงสว่าง ประธาน ทสม.จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนบ้านหนองกระโดนมน อำเภอหนองหญ้าไซ พลิกฟื้นจากพื้นที่แห้งแล้ง ให้มีความชุ่มชื้นขึ้น สามารถประกอบอาชีพเกษตร ทำนาข้าว ไร่อ้อย และสวนผักผลไม้ได้ ด้วยการจัดการน้ำชุมชน

หลักสำคัญที่ถูกนำมาใช้ คือทุกคนมีส่วนช่วยกันคิด และตัดสินใจในการใช้น้ำต้นทุนร่วมกันตามกฎกติกาของชุมชน จนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำในระดับอำเภอ หรือกลุ่มใหญ่ขึ้นได้

แม้จะมีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้ว แต่กว่า 2 ปีแล้วที่ไม่สามารถทำนาได้ ชุมชนได้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทันที เน้นการปลูกพืชเกษตรผสมผสานจึงยังสร้างรายได้แม้เกิดภาวะวิกฤต และฤดูฝนปีนี้ชาวบ้านที่นี่ ปรับพื้นที่ตามหลัก “โคก หนอง นา” และธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อกักเก็บน้ำฝนให้ได้มากที่สุด

ชุมชนใช้น้ำ 3 ระบบ น้ำจากชลประทานเขื่อนกระเสียว น้ำจากสระผิวดิน และน้ำใต้ดิน ที่กักเก็บได้ มาหมุนเวียนทำการเกษตร ทำให้สามารถปลูกพืชผสมผสานได้ตลอดทั้งปี ที่สำคัญผลผลิตที่ได้ปลอดภัย เพราะไม่มีการใช้สารเคมี ลดการปนเปื้อนทั้งในดินและแหล่งน้ำ

เมื่อชุมชนมีคนต้นแบบ และเห็นผลจริง ปัจจุบันจึงมีการขยายเครือข่ายวงกว้าง มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบมากขึ้น ไม่เฉพาะด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ จนสร้างรายได้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care