ห้องข่าวภาคเที่ยง

ประชุมอาเซียนถกสู้โควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผ่านระบบทางไกล ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพ ในฐานะ ประธานอาเซียน โดยสาระสำคัญผู้นำอาเซียนจะหารือการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันรับมือโรคโควิด-19 และต่อยอดผลการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการจัดทำแผนฟื้นตัวของอาเซียนให้หลุดพ้นภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ การเดินทางไปมาหาสู่ในภูมิภาคปลอดภัยขึ้น และทบทวนวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ให้สอดรับกับสถานการณ์ ก่อนจะร่วมลงนามรับรองเอกสารสำคัญ 2 ฉบับคือ วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง ก้าวข้ามความท้าทายและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งนายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ 3 แนวทาง สนับสนุนการขับเคลื่อนอาเซียน ตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2025 สร้างความเข้มแข็ง เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และแผนฟื้นฟูอาเซียน ต้องยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะความมั่นคงทางสาธารณสุข อาหารและความมั่นคงของมนุษย์