ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนเคลื่อนวงล้อธรรม

พุทธศาสนศรัทธา ตอนเคลื่อนวงล้อธรรม

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอาสาฬหะ ๔๕ ปื ก่อนพุทธศักราช พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แคว้นกาสี ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ คือข้อปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เรียกว่า กามสุขัลลิกานุโยค หมกมุ่น ลุ่มหลงอยู่กับความสุขในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรืออัตตกิลมถานุโยค ทรมานตนให้ลำบากอย่างอดอาหาร แล้วทรงสอนให้ปฏิบัติทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา ไม่ตึง หรือ หย่อนเกินไป รวมทั้งทรงแสดงความจริง ๔ ประการ หรือ อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค