ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563

ที่ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญประจำปี 2563 ว่า "สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย" และมีการจัดกิจกรรม "เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า" โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาผ่าน Application Smart อสม. และ QR Code พร้อมช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกเครื่องดื่มให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนสร้างกำลังใจเมื่อกลับสู่ชุมชน ให้เลิกดื่มได้อย่างถาวร

โอกาสนี้ ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคล และองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงศิลปิน นักแสดงแบบอย่างที่สนับสนุนการดำเนินงานฯ ภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลการดำเนินกิจกรรมของผู้ได้รับรางวัล และกิจกรรมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวันเข้าพรรษาของทุกปีนับเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 3.3 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 5.9 ของการตายทั้งหมด เป็นสาเหตุของการเกิดโรคกว่า 200 โรค และเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บอื่น ๆ หากดื่มเป็นประจำมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง จึงติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากหยุดดื่มจะทำให้ตับฟื้นตัวได้ภายใน 3 เดือน ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด