เช้าข่าว 7 สี

ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสมัครผู้ประกันตน ม.40 ได้ มี 3 ทางเลือก

จากข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานนอกระบบที่อายุเกิน 60 ปี ที่ต้องการมีหลักประกันให้กับตัวเองและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในปี 2564

สำนักงานประกันสังคม ได้ปรับปรุงกฎหมายเปิดให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ โดยมีผลบังคับใช้แล้ว ล่าสุดมีประชาชนให้ความสนใจและสมัครเข้ามาแล้วจำนวนมาก

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผู้สูงอายุจะได้รับเหมือนกับผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วไป โดยปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาทต่อเดือน รัฐจ่ายสมทบให้ 30 บาท ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให้ 50 บาท และทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให้ 150 บาท

โดยสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง เช่น เจ็บป่วยจะได้รับค่าชดเชยวันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี หากทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบด้วย