ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนความจริงแท้ ๔ ประการ

พุทธศาสนศรัทธา ตอนความจริงแท้ ๔ ประการ

หลังตรัสรู้ ๒ เดือน พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ ด้วยธรมที่ทรงตรัสรู้ มัชฌิมาปฏิปทาและจตุราริยสัจ คือ ทางสายกลางและความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ได้แก่ ทุกข์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปของความบีบคั้น ขัดข้อง อัดอั้น, สมุทัย สาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดทุกข์, นิโรธ ภาวะที่สิ้นปัญหา ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา และ มรรค กระบวนการแก้ปัญหามี ๘ ประการ ประกอบด้วยหลักการ ที่เรียกว่า "ไตรสิกขา" คือ ศีล สมาธิ ปัญญา