สนามข่าว 7 สี

ไทยจับมือนานาชาติจัดประชุมวิชาการ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ปัญหาด้านการเข้าไม่ถึงการศึกษายิ่งทวีความรุนแรง

โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบรุนแรงด้านเศรษฐกิจ ทำให้จำนวนของเด็กนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาสูงถึง 600,000 คน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งใหญ่ ในหัวข้อ ปวงชนเพื่อการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหารือกับนักวิชาการกว่า 60 คน จาก 14 ประเทศ เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับโลกมีผลกระทบมาจากปัญหาสังคมในหลายมิติ ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และด้านการเมือง โดยศึกษาจากความสำเร็จในการแก้ปัญหาของประเทศต่าง ๆ เพื่อนำการศึกษาให้เข้าถึงผู้ด้อยโอกาสในทุกพื้นที่