ห้องข่าวภาคเที่ยง

ห้องเรียนแบบ New Normal ปรับตัวป้องกันโควิด-19

รายงานสดจากโรงเรียนประชานิเวศน์ : ห้องเรียนแบบ New Normal เป็นอย่างไร ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนประชานิเวศน์ ครู และเด็กประถมศึกษา ปรับตัวเข้ากับการเรียนรูปแบบใหม่ New Normal เพื่อป้องกันโควิด-19...