7HD ร้อนออนไลน์

เปิดประเทศ หวั่นสับสนเลี่ยงใช้ Travel Bubble

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)  เปิดเผยถึงมารตรการรองรับผู้เดินทางเข้าประเทศว่า ยังยึดหลักให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นพาหะนำเชื้อมายังประเทศไทย ในทางกฎหมายมีวิธีจัดการ 3 อย่าง ดังนี้ 1 แยกกัก ลงเครื่องตรวจพบอาการป่วยส่งตัวเข้าโรงพยาบาลทันที , 2  กักกันในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ สถานกักตัวในต่างจังหวัด และ 3 คุมไว้สังเกตโดยไม่ต้องกักตัว ใช้กับนักลงทุนนักธุรกิจมาเซ็นสัญญาหรือประชุม เช่น เข้ามาพัก 3 วันแล้วเดินทางกลับ โดยจะต้องมีระบบตรวจสอบทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างอยู่ในประเทศ และก่อนกลับออกนอกประเทศ ว่าไม่มีเชื้อเพื่อไม่ให้เป็นความเสี่ยงกับคนไทย

สำหรับรูปแบบสถานกักตัวที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยให้ผู้เข้าพักรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ได้แก่ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1 สถานกักตัวทางเลือกซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างโรงแรมกับโรงพยาบาลเอกชน, 2 สถานกักตัวทางเลือกในต่างจังหวัด, 3 สถานกักตัวขององค์กรใช้กับกลุ่มครูและนักเรียนต่างชาติ ผู้บริหารหรือนักลงทุน ที่เดินทางเข้ามาเป็นหลักสิบหรือหลักร้อยคน โดยมีที่พักในโรงเรียน สถาบันการศึกษา ให้องค์กรสั่งกักตัวภายในสถานที่ที่จัดไว้ภายใต้มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยกำหนด และต้องยืนยันว่ากักตัวอยู่โดยไม่ออกไปข้างนอก หรือกระทำการใดๆให้เกิดการแพร่เชื้อ และ 4 การกักตัวในโรงพยาบาล ซึ่งจะใช้กับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำศัลยกรรม หรือรักษาตัวด้วยโรคอื่น ที่ไม่ใช่โรคโควิด-19 โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษาผู้ป่วยต้องกักตัวในโรงพยาบาลให้ครบ 14 วัน

ทั้งนี้มาตรการผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ 6 กลุ่ม จำนวนไม่เกิน 200 คนต่อวัน จาก 4 ประเทศ 1 เขตปกครองพิเศษ ล่าสุดได้จัดแบ่งกลุ่มใหม่เป็น 11 กลุ่ม ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 12 สำหรับผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 1 ผู้มีสัญชาติไทยเข้าพักในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ หรือพักในสถานกักตัวทางเลือก, 2 ผู้มีเหตุยกเว้นหรือแขกของรัฐบาล มาอยู่ในกลุ่มคุมไว้สังเกต, 3 กลุ่มบุคคลในคณะทูต กักกันอยู่ในสถานทูต 14 วัน, 4 ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น บริเวณขอบชายแดนที่เปิดด่านจำนวนมากโดยคนขับรถไม่ต้องนอนพัก สามารถขับรถออกข้ามแดนกลับไปได้เลย, 5 กลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะเช่น กัปตันหรือพนักงานประจำเครื่องบิน ให้กักตัวในสถานกักตัวทางเลือก,

6 ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคนไทย, 7 บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร, 8 ผู้ไม่มีสัญญาชาติไทยแต่มีใบอนุญาตทำงาน ให้กักตัวในสถานกักตัวทางเลือก, 9 นักเรียนนักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้กักตัวในสถานกักตัวทางเลือกหรือสถานกักตัวที่สถาบันการศึกษาจัดให้, 10 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลแต่ต้องไม่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวในโรงพยาบาล, และ11 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักนตามข้อตกลงพิเศษ โดยขะเข้ามาระยะสั้นๆ  เป็นกลุ่มที่คุมไว้สังเกต

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า จะพยายามใช้คำว่า travel bubble ให้น้อยลง เพื่อป้องกันความสับสน เพราะการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ใช่การเปิดรับนักท่องเที่ยว ศบค.ยืนยันที่จะรักษาสถานภาพจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเป็นศูนย์ให้ยาวนานที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย