ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนอริยมรรค

พุทธศาสนศรัทธา ตอนอริยมรรค

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนว่าสิ่งมีประจำอยู่ในสังขารทั้งปวงตามไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ และอนัตตาความไม่มีตัวตน และยังทรงสอนความจริงแท้ ๔ ประการ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งมีองค์ ๘ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อริยมรรค ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ปัญญาชอบ สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ ประพฤติชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ และ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ นั่นเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง