ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เวลา 15.51 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ นายประจวบ ไชยสาส์น ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 สิริอายุได้ 75 ปี

นายประจวบ ไชยสาส์น เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2487 ที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบุตรของ นายทอง กับ นางทองสี ไชยสาส์น สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มรับราชการเป็นปลัดอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี 2516 และเป็นหัวหน้าโครงการสำนักงานผู้เชี่ยวชาญ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย เมื่อปี 2518 จากนั้น ทำงานด้านการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี 7 สมัย และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปี 2529 ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต่อมา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนการค้าไทย นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางทับทิม ไชยสาส์น สกุลเดิม สุทธยากร มีบุตร-ธิดา 9 คน นายประจวบได้ปฏิบัติราชการทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง ด้านการศึกษา งานด้านธุรกิจ และงานด้านสังคม ด้วยความเข้มแข็ง ขยัน อดทน มีความสามารถ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ไว้วางใจและเคารพรักของทุกคน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด