ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนพระรัตนตรัย

วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหลังจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์แล้ว พราหมณ์โกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบันเป็นคนแรก พระพุทธองค์ตรัสว่า อัญญาสิ วะตะ โภโกณฑัญโญ แปลว่า โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ นามเรียกขานจึงเป็น อัญญาโกณฑัญญะ และทูลขอบวช พระพุทธเจ้าประทานพระพุทธานุญาตบวชให้ด้วยพระองค์เอง หรือเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระสงฆ์รูปแรก วันนั้นโลกจึงมีพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์