ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 09.33 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา รวม 4 ต้น ได้แก่ ต้นอินทนิล, ตะแบก, เสลา และนนทรี ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ 20 ชนิด รวม 170 ต้น สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ และน้อมรำลึกถึงหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หรือนายทองดี เรศานนท์ บูรพาจารย์ด้านการเกษตร และอธิการบดีคนที่ 3 ในโอกาสอายุครบ 100 ปี ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชน เน้นเป็นพื้นที่สวนป่า, ไม้ยืนต้น และไม้ประดับหลากหลายชนิด

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ นิทรรศการโครงการสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน และครอบครัว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอแนวคิดโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ ในการแก้ไขปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการ, การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อครูให้สามารถถ่ายทอดแก่นักเรียนได้, การพัฒนาอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน หรือ อศม. เพื่อเป็นแกนนำเกื้อหนุนการเรียนในชุมชน และการพัฒนาทักษะความรู้และวิชาชีพเพื่อนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ และมีความมั่นคงในชีวิต ส่วนนิทรรศการสัตว์ และพืชชนิดใหม่ของโลก โดยคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ค้นพบ ประกอบด้วย มด, แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิ, ผีเสื้อกลางคืน, จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา, การเวก, ไผ่ลูกผสม, วาสุกรีอุ้มผาง และชมพูไพร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด