7HD ร้อนออนไลน์

ไพบูลย์ ยื่นถอด เสรีพิศุทธ์ ออกจาก กมธ. ป.ป.ช.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวช ประธานกรรมาธิการฯ ระบุกรรมาธิการมีเสียงข้างมากส่งเรื่องนายกรัฐมนตรีและคณพรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ไปยังประธานสภาฯ เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการไต่สวน

ทั้งนี้ตนจึงได้นำเสนอเป็นญัตติต่อสภาฯเพื่อขอให้สภาฯพิจารณามีมติให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ พ้นจากการเป็นกรรมาธิการฯดังกล่าว ซึ่งญัตติได้บรรจุเข้าไปในสภาฯตั้งแต่เดือน ก.พ.2563 โดยตนเห็นว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ดำเนินการการตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งที่อยู่ในเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ การกระทำของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นการล่วงละเมิดพระบรมราชวินิจฉัย ดังนั้นตนจึงขอให้เลื่อนระเบียบวาระดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อน คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระของที่ประชุมสภาฯ พร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่จบแค่สภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอน แต่ตนจะยื่นเรื่องที่ใดต่อหรือไม่นั้นต้องรอดูมติของสภาฯก่อน