ห้องข่าวภาคเที่ยง

วันสุดท้ายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2564

รายงานสดจากรัฐสภา : วันสุดท้ายของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะเป็นอย่างไร มีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง