ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

เวลา 09.14 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก นำคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบก ในงานกาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ และคณะกรรมการร้านมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน และจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำนายเสรี ชินบารมี และคณะ "แมคลาเรน แบงค็อก" (MCLAREN BANGKOK) และ "แมคลาเรน คลับ ไทยแลนด์" (MCLAREN CLUB THAILAND) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน

เวลา 09.53 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herrström) เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย และนางคาร์ริน แฮร์สเตริม (Mrs. Karin Herrström) ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นำคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัย เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา 14.14 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นำพระมหาขวัญชัย อคฺคชโย เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ วัดน้ำตก ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี ในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นางนงนวล จิรเศรษฐสิริ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายเอเดน ไลนัม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี บ้านห้วยกระแสน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรอบรูปมังกรทอง และหน้ากากผ้า เพื่อทรงใช้และพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้บริหารและนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกอบด้วย เตียงกายภาพบำบัดผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยโรคไต รถเข็นผู้ป่วย เครื่องช่วยพยุงผู้ป่วยฝึกเดิน เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 14.45 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายไพศาล ล้อมทอง ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในปี 2561 และในปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด