ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนปฏิปทาพรรษากาล

ระหว่างพระสงฆ์จำพรรษา ๓ เดือน พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้มีข้อห้าม ๒ ประการคือ ๑. ห้ามตั้งกติกาที่ไม่สมควร เช่น ไม่บวชสามเณรให้เป็นพระภิกษุในพรรษา และ ๒. ห้ามรับปากว่าจะจำพรรษาที่ใดแล้วไม่จำพรรษาที่นั้น

ข้อกำหนดดังกล่าวคือที่มาของความตั้งใจ กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีมีประโยชน์ระหว่างพรรษา ตั้งแต่พระภิกษุสามเณรขยันหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมวินัย สำหรับฆราวาสก็ตั้งใจทำทาน มีศีล เจริญสมาธิภาวนา เลิกอบายมุข ปฏิบัติสิ่งดี หลีกหนีความชั่ว ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ตามปฏิปทาตั้งมั่นตลอดพรรษากาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง